Wanneer men een kind met autisme in de groep heeft kan dat vragen opleveren. Hoe ga je om met het autisme, wat mag je verwachten van een kind met autisme en hoe bied je dit kind een passende plek? Met deze vragen kunt u terecht bij Praktijk Maneschijn. De coaching voor professionals is vraag gestuurd en wordt afgestemd op de behoeften van het team.

Het opstellen van handelingsplannen

Praktijk Maneschijn coacht leerkrachten en begeleiders in het bieden van passende ondersteuning aan kinderen met autisme. Aan de hand van gesprekken en observaties wordt een handelingsplan opgesteld en praktische adviezen gegeven waarmee de professional de specifieke onderwijsbehoeften van het kind kan bieden.

Verbeteren van het groepsklimaat

Een prettig klimaat in een groep is van belang voor het functioneren van de individuen binnen die groep. Dit geldt voor de kinderen, maar ook voor de professionals die in de groep werken. Het kan zijn dat er een onprettig klimaat ontstaat in een groep, maar er geen duidelijke oorzaken zijn. Ik kan u helpen het klimaat in de groep te verbeteren. Aan de hand van observaties en gesprekken wordt een plan van aanpak opgesteld gericht op het ontwikkelen van een positief groepsklimaat. Dit plan wordt door middel van coaching geïmplementeerd in de groep.

Deskundigheidsbevordering van het team

Aan de hand van presentaties wordt de theoretische kennis over Autisme Spectrum Stoornissen uitgebreid. Met behulp van video’s en voorbeelden worden praktische tips en adviezen gegeven die breed toepasbaar zijn in het onderwijs en binnen jeugdhulp instellingen.